Algemene voorwaarden | Football Tickets 2Go

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden FootballTickets2Go

Artikel 1 Definities
1.1 In deze Overeenkomst worden de navolgende definities gehanteerd:

Afnemer
De partij welke een aankoop doet via FootballTickets2Go voor een Evenement;
Algemene Voorwaarden
Deze Algemene Voorwaarden van FootballTickets2Go;
Code
Code, gekoppeld aan een bepaalde Afnemer/bestelling, dat op het (aangekochte) ticket staat vermeld;
Entreegelden
Prijs van tickets, zonder inbegrip van eventuele extra kosten;
Evenement
De publieke of besloten gebeurtenis waarbij bij wijze van voorbeeld, maar niet uitsluitend – een voorstelling van artistieke en/of sportieve aard wordt opgevoerd, waaronder doch niet beperkt tot – een musical, theater, toneel-, of muziekvoorstelling, een concert, show of een sportevenement;
Locatie
De plaats waar het Evenement gehouden wordt;
Organisator
De partij die zich verbindt tot, en verantwoordelijk is voor de organisatie van het Evenement;
Overeenkomst
De betreffende Overeenkomst tussen de Organisator en de Afnemer tot het tegen betaling leveren van diensten in verband met een Evenement, welke door bemiddeling door FootballTickets2Go tot stand komt;
Ticket
Het toegangsbewijs tot een Evenement;
Websites van FootballTickets2Go
Alle websites die gebruik maken van de diensten en/of software van FootballTickets2Go ten einde de verkoop van Tickets mogelijk te maken;
1.2 De kopjes boven de artikelen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend voor en ten behoeve van de uitleg daarvan en zijn overigens zonder betekenis.
1.3 De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en aanbiedingen die door tussenkomst van FootballTickets2Go worden verricht respectievelijk gedaan, op iedere bestelling voor Tickets en op iedere Overeenkomst. Van deze Algemene Voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken wanneer rechtsgeldig ondertekend. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van kracht.
1.4 Op de Overeenkomst zijn tevens van toepassing de Algemene Voorwaarden van de Organisator, alsmede de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties. Bij strijdigheid tussen de bepalingen uit de onderhavige Algemene Voorwaarden en voornoemde voorwaarden prevaleren de bepalingen van de onderhavige Algemene Voorwaarden. Bij strijdigheid tussen de Algemene Voorwaarden van de Organisator en die van de houders van de Locaties prevaleren de algemene voorwaarden van de Organisator. Afschrift van de Algemene Voorwaarden van de houders van de Locaties of van de Organisator zijn op aanvraag bij de houders van de betreffende Locaties dan wel bij de Organisator verkrijgbaar.


Artikel 2 Totstandkoming Overeenkomst

2.1
FootballTickets2Go treedt bij het aanbieden en verkopen van (reserveringen voor) Tickets op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Afnemer en Organisator. FootballTickets2Go maakt uitdrukkelijk geen onderdeel uit van de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een Ticket. De  vereenkomst komt tot stand in overeenstemming met het bepaalde van artikel 2.2 nadat Afnemer via FootballTickets2Go een bestelling voor één of meer Tickets heeft geplaatst. FootballTickets2Go verschaft namens Organisator de toegangsbewijzen voor het betreffende evenement.

2.2 Wijze van totstandkoming van de overeenkomst:
i. Indien en zodra de Afnemer en FootballTickets2Go de datum van de bestelling, de rang van het Ticket, het aantal Tickets, de prijs van de Tickets en eventuele extra kosten hebben bepaald, wordt de reservering als ‘definitief’ in het geautomatiseerde reserveringssysteem van FootballTickets2Go opgenomen. Klant dient dan  innen 24 uur de betaling te voldoen. 
ii. Overeenkomst komt definitief tot stand indien en zodra FootballTickets2Go de bevestiging door Afnemer heeft ontvangen ( zowel via de website, via email of whatsapp ).
iii. Is de Overeenkomst via de website van FootballTickets2Go tot stand gekomen, dan dient de klant binnen 24 uur de betaling te voldoen en wordt de Overeenkomst na ontvangst van de betaling via e-mail aan de Afnemer bevestigd;
iv. Indien geen autorisatie van de betaling door Afnemer verkregen wordt, dan ontvangt de Afnemer via e-mail, bericht van het mislukken van de transactie en dat de betaling binnen 24 uur voldaan dient te worden.
vi.Footballtickets2Go heeft het recht om binnen 24 uur de bestelde kaarten te annuleren, als blijkt dat door onvoorziene omstandigheden de kaarten niet leverbaar zijn. Dit kan zijn door dat de kaarten via lastminute boeking uitverkocht zijn of door bepaalde redenen niet meer geleverd mogen worden, waarvan FootballTickets2Go vooraf niet van op de hoogte was.
2.3 Een Bestelling is voor de Afnemer onherroepelijk. Het is niet mogelijk om ten aanzien van een stand gekomen overeenkomsten wijzigingen aan te brengen.

Artikel 3 Tickets

3.1 De door FootballTickets2Go geleverde Tickets zijn en blijven eigendom van de Organisator en worden door FootballTickets2Go aan de Afnemer geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Organisator en / of FootballTickets2Go niet is toegestaan:
i. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
ii. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen; iii. indien de onder i. of ii. genoemde situatie zich voordoet zal FootballTickets2Go en / of Organisator de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal de toegang tot het evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.
3.2 FootballTickets2Go en / of Organisator kunnen de Afnemer bovendien een nader te bepalen boete opleggen.
3.3 Alleen de houder van het Ticket die het Ticket als eerste toont bij aanvang van het evenement krijgt toegang.
3.4 FootballTickets2Go en / of Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren Tickets. Reserveringen die dit maximum te boven gaan zullen aangepast worden / ongedaan gemaakt worden voor de teveel (boven het maximum) gereserveerde kaarten.
3.5 De prijzen voor Tickets liggen hoger liggen dan de door FootballTickets2Go op de Tickets geprinte prijzen dit in verband met mogelijke bijkomende reserveringskosten. Ook worden de kaarten in veel gevallen niet rechtstreeks bij de clubs zelf gekocht, hierdoor zijn wij aangewezen tickethandelaren, of andere aanbieders. Deze hanteren hogere prijzen dan op de ticket vermelde prijs.
i.FootballTickets2Go wil u de best mogelijke plaatsen bieden, hierdoor word af en toe ook gebruikt gemaakt van seizoen-en clubkaarten. Als uw bestelde zitplaatsen niet meer beschikbaar zijn, dan heeft FootballTickets2Go het recht om te zitplaatsen te upgraden naar betere ( en vaak ook duurdere ) zitplaatsen. De seizoen/clubkaarten worden in uw hotel bezorgd en dienen meteen na de wedstrijd weer te worden afgegeven bij de receptie van uw hotel.
3.6 De additionele reserveringkosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de bestelling getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.
3.7 Na ontvangst van de bestelde Tickets dienen deze door de Afnemer te worden gecontroleerd. Indien sprake zou zijn van een foutieve levering, bijvoorbeeld in het geval van foutief geprinte kaarten (verkeerde prijs- / plaats categorie of verkeerd evenement) ontvangt de Afnemer op eerste schriftelijke verzoek en zonder bijkomende kosten een nieuwe levering, op voorwaarde dat de Afnemer de reeds geleverde kaarten aan FootballTickets2Go retourneert. Een dergelijk verzoek dient de relevante gegevens en redenen te bevatten. Als de klant binnen 7 dagen voor aanvang van het evenement FootballTickets2Go niet schriftelijk heeft  eïnformeerd, kan FootballTickets2Go besluiten de Tickets niet om te ruilen.

3.8 FootballTickets2Go behoudt zich te allen tijde het recht voor om Bestellingen te weigeren van Afnemers.
3.9
De bezorging van de wedstrijdkaarten kan op 3 manieren geschieden, namelijk:
1. U ontvangt per email of WhatsApp e-tickets ( u ontvangt deze uiterlijk 24 uur voor de wedstrijd ) E-tickets kunt u zelf uitprinten, in het geval de tickets via WhatsApp komen, kunt u deze opslaan in de wallet van uw telefoon.
2. Aangetekend per post vooraf in Nederland ( u ontvangt de kaarten dan uiterlijk 2 dagen voor de wedstrijd ).
3. Hotelbezorging ( wij vragen 1 week voor de wedstrijd bij u de hotelgegevens op en de kaarten worden uiterlijk op de wedstrijddag voor 10:00 ’s ochtends bij de receptie bezorgd ),


Artikel 4 Betaalmethode

4.1 FootballTickets2Go accepteert diverse betaalmethoden. De volledige lijst is op te vragen bij FootballTickets2Go. De beschikbaarheid van betaalmethoden om de Bestelling voor een Evenement te doen kan afwijken per Evenement en / of distributiekanaal.
4.2 De websites en / of het onderdeel van de website dat bedoeld is voor de verkoop van Tickets is beveiligd, zodat misbruik van uw gegevens wordt uitgesloten.
4.3 FootballTickets2Go heeft aanvullende veiligheidseisen gesteld op het gebruik van betaalmethoden. Het is daarom mogelijk dat bepaalde betaalmethoden niet voor iedereen beschikbaar zijn.


Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 FootballTickets2Go kan niet worden aangemerkt als Organisator van het Evenement en is dan ook niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van het Evenement en de gang van zaken in of rond de Locatie en aanvaardt op basis van dit gegeven geen
enkele aansprakelijkheid.
5.2 Indien en voor zover het Evenement door de Organisator dan wel de Locatiehouder wordt geannuleerd, zal FootballTickets2Go aan de Afnemer nooit meer vergoeden dan de ticketprijs, voor zover deze aantoonbaar is voldaan aan FootballTickets2Go. Niet vergoed worden de eventuele extra kosten die de Afnemer heeft betaald voor de diensten van FootballTickets2Go. FootballTickets2Go aanvaardt in zodanig geval nimmer aansprakelijkheid voor eventuele direct of indirect gemaakte (on)kosten en / of uitgaven en / of enige andere schade die de Afnemer mocht lijden.
5.3 Indien en voor zover FootballTickets2Go het door de Afnemer betaalde bedrag ter zake de levering van Tickets heeft overgemaakt aan de Organisator van het Evenement en deze laatste in geval van annulering van het Evenement niet bereid c.q. niet in staat is het betreffende bedrag aan
FootballTickets2Go te restitueren is FootballTickets2Go niet gehouden tot restitutie van het door de Afnemer aan FootballTickets2Go betaalde bedrag.
5.4 FootballTickets2Go kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade ten gevolge van dood, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, beschadiging of diefstal veroorzaakt door de Afnemer voorafgaand, tijdens of ten gevolge van een bezoek aan het Evenement of de Locatie.
5.5 Indien en voor zover FootballTickets2Go ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Afnemer kan voldoen, kan de Afnemer daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen. Bij het uitstellen of verzetten van een wedstrijd blijven de
wedstrijdkaarten geldig voor de nieuwe wedstrijddatum. Er is geen recht op restitutie.
5.6 Onder overmacht wordt onder meer verstaan: tickets niet leverbaar door onvoorziene omstandigheden, oorlog, oorlogsgevaar en oproer, belemmerende maatregelen zowel van binnenlandse en buitenlandse overheden, overlijden van een of meer leden van het Koninklijk Huis, ernstige calamiteiten, brand, stakingen, falen van en schade aan apparatuur en apparatuur van besturingssystemen, stremming / staking van vervoer, overstroming, uitsluitingen en sabotage en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden zowel in binnen- als in buitenland, ten gevolge waarvan naleving van de Overeenkomst redelijkerwijze niet meer van FootballTickets2Go verlangd kan worden.
5.7 FootballTickets2Go aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van Tickets door de Afnemer door welke oorzaak dan ook. Vanaf het moment dat het toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust derhalve op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Ticket.
5.8 FootballTickets2Go aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de koop en levering van Tickets die niet plaatsvinden bij FootballTickets2Go; FootballTickets2Go aanvaardt ook geen enkele aansprakelijkheid voor Overeenkomsten die, al dan niet op verzoek van de Afnemer, niet geheel worden afgewikkeld door FootballTickets2Go en waarbij een derde partij, zoals een kassa op de Locatie, al dan niet rechtstreeks betrokken is.
5.9 FootballTickets2Go kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor het missen van een wedstrijd.FootballTickets2Go probeert zo volledig mogelijk de juiste informatie op de website te vermelden, echter dient de klant altijd zelf voor vertrek de juiste wedstrijdgegevens te checken van de desbetreffende wedstrijd. Klant dient dan ook zelf de gegevens te checken op de website van het thuisspelende team. Bij het bestellen van de kaarten staat per wedstrijd ook duidelijk vermeld of een wedstrijd definitief vastgesteld staat of dat de wedstrijd nog verzet kan worden. Hier kunnen echter geen rechten aan worden verleend.

Artikel 6 Privacy

6.1 FootballTickets2Go verwerkt de persoonsgegevens van de Afnemer in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
6.2 De gegevens zullen door FootballTickets2Go in een automatisch systeem verzameld, verwerkt en gebruikt worden voor het toelichten, vormgeven of wijzigen van de Overeenkomst in de mate waarin dit nodig is.
6.3 Indien Afnemer hiertoe uitdrukkelijk toestemming voor geeft, worden deze gegevens gebruikt voor commerciële doeleinden, waaronder ook verwerking voor direct marketing doeleinden. Deze verwerkingen worden ook door derde partijen uitgevoerd. De Afnemer heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking voor commerciële doeleinden en direct marketing doeleinden. Op het eerste verzoek van de Afnemer zal FootballTickets2Go deze wijze van verwerking direct beëindigen.


Artikel 7 Intellectuele Eigendomsrechten

7.1 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam, het beeldmerk, en de eventuele tekst en (reclame)muziek van FootballTickets2Go alsmede met betrekking tot de door FootballTickets2Go gehanteerde bedrijfsformule in het algemeen berusten bij FootballTickets2Go. Het is de
Afnemer niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en/of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van FootballTickets2Go.
7.2 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de naam van het Evenement, de Locatie, beeldmerken en dergelijke berusten bij de Organisator dan wel bij de oorspronkelijke rechthebbenden van het betreffende Evenement of bij de houder van de Locatie. Het is de Afnemer niet toegestaan deze direct of indirect openbaar te (doen) maken en / of te verveelvoudigen of anderszins te gebruiken of hierbij aan te haken, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de betrokken rechthebbenden.


Artikel 8 Gedragsregels Organisatoren en Locaties

8.1 De Afnemer zal zich te allen tijde dienen te houden aan de door de Organisator en de Locatiehouder geldende gedragsregels met betrekking tot het Evenement waarvoor FootballTickets2Go de Tickets levert.
8.2 De Organisator, Locatiehouder, het beveiligingspersoneel en / of de politie zijn gerechtigd de Afnemer voorafgaand aan het Evenement te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze in beslag te nemen, nadat daarvoor toestemming is verleend of indien sprake is van een verdenking in de zin van artikel 27 van het Wetboek van Strafvordering. Wanneer de gevraagde toestemming niet wordt verleend, hebben de Organisator, het beveiligingspersoneel en / of de politie het recht betrokkene de toegang te weigeren. In beslag genomen voorwerpen worden na afloop van het Evenement, voor zover mogelijk, aan de eigenaar teruggegeven, tenzij sprake is van wettelijk

verboden voorwerpen.
8.3 De Organisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om bezoekers die na aanvang van het Evenement arriveren de toegang tot de Locatie te ontzeggen.
8.4 De Organisator en de Locatiehouder behouden zich te allen tijde het recht voor om van het Evenement beeld- en / of geluidsopnamen te (laten) maken. De Afnemer verklaart zich bekend en akkoord met het voorgaande en doet nu reeds voor alsdan afstand van het recht zich te verzetten tegen gebruikmaking van zijn portret / gelijkenis in het kader van de openbaarmaking en verveelvoudiging van genoemde opnamen.Artikel 9 Klachtenregeling en Herroepingsrecht

Klachten
De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. De consument dient de ondernemer in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Herroepingsrecht
 
Toegangskaarten die u via deze webwinkel koopt worden direct besteld. Omdat de (voorlopige) speeldatum en de locatie bij aanschaf van deze kaarten vast staat is het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

Artikel 10: Reviews en Webwinkelkeur

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan bent u verplicht om uw naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming
gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

Echtheid Reviews:
We vinden het belangrijk dat reviews een zo goed mogelijk beeld geven over onze producten en service. Onze beoordelingen worden daarom, onpartijdig, beheerd door WebwinkelKeur. Webwinkelkeur heeft maatregelen getroffen om de echtheid van reviews te garanderen. 

Artikel 11 Wijziging Algemene Voorwaarden

FootballTickets2Go behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen gaan in direct na het plaatsen van de nieuwe voorwaarden op de website van FootballTickets2Go.

Download deze algemene voorwaarden als PDF bestand.

Daarom FootballTickets2Go

Mogelijkheden t/m 4-plaatsen naast/bij elkaar

Veilig en betrouwbaar bestellen.

Zeer ruim aanbod.

Op tijd bezorging van uw kaarten

Snel en persoonlijk contact

Scherpe prijzen.

Ervaringen

FootballTickets2Go, Dé specialist in voetbaltickets

FootballTickets2Go is een online platform die losse voetbal tickets aanbiedt voor live voetbalwedstrijden in heel Europa. FootballTickets2Go streeft ernaar om iedereen de kans te bieden om een Europese topclub te kunnen bezoeken. Ons ticketaanbod is breed zo kunt u kennis maken met diverse topclubs in heel Europa. FootballTickets2Go werkt samen met verschillende ticketmakelaars (ticket brokers) en heeft klanten over de hele wereld.

FootballTickets2Go geeft 100% garantie voor je tickets. FootballTickets2Go garandeert zitplaatsen naast elkaar. FootballTickets2Go is veilig en betrouwbaar. FootballTickets2Go garandeert je tevredenheid. FootballTickets2Go wenst je een geweldige en onvergetelijke tijd!

Heeft u nog verdere suggesties hoe we onze diensten/ service kunnen verbeteren? Neem dan contact met ons op.